Parcourir le ninkare


a


alupeleà-ú-è-ènFrnavionEngaeroplaneEnglishalupɛla alupɛa
alupele
ãmã́nFrnenduit (à base de néré); vernisEngcoating (made of dawadawa pods)Pɔgsɩ ẽŋɛ ãm zɩgsɩ dagoone ĩyã mɛ.FrnLes femmes ont aspergé le mur avec l'enduit.EngThe women put coating on the wall.
aminaà-í-àinterjFrnainsi soit il; réponse à un souhait, amenEngso be it, in response to a prayer, amenWẽnnɛ wʋn sõŋɛ fʋ. Amina.FrnQue Dieu t'aide. Amen.EngMay God help you. Amen.
amõlwaaà-õ̀-ánFrndaman des rochersEngRock Hyrax1.6.1.1Mammifère
amõlwaa
ãnã̀vFrnêtre (qualité)EngbeLa ãn sõŋa.FrnC'est bien.EngIt's good.ãna
ãnaã́-ádémFrnceciEngthisMam wʋn wa'am ãna dabsa.FrnJe viendrai ces jours-ci.EngI will come these days.
anaag-nõorɛder. ofDerivative ofnaagɛnFrngroupement, associationEngassociation
Anabader. ofDerivative ofAwẽnnɛn.prFrnnom du deuxième jumeauEngname of second twin, male
Anapɔkader. ofDerivative ofAwẽnnɛn.prFrnnom de la deuxième jumelleEngname of second twin, female
ãneã́-èp.proFrnqui?, lequel?Engwho, whichÃne n ẽŋɛ bɛla?FrnQui a fait cela?EngWho made this?ãndõma
ãnkaaã̀-ànFrnorangeEngorangesynlemo5.2.3NourritureAshanti
ãnkaa
ãnkɩtɛã̀-ɩ́-ɛ́nFrnmouchoirEnghandkerchiefEnglishãnkɩra
ãnkɔraã́-ɔ́-ánFrnbarrique, fût, tonneauEngbarrel6.7.7RécipientAshantiãnkɔrdõma
ãnsãŋkaã̀-ã̀-ànFrngousse/cosse du néréEngpod of dawadawa treeãnsãŋsɩ
ãnsãŋka
ãrma yãgrɛnFrnespèce d'arbusteEngkind of shrubmaytenus senegalensis1.5.2Arbustes
ãrma yãgrɛ
arzãnaà-ã́-ánFrnciel; paradisEngheaven; paradiseFʋ sãn dɔlla Azezi, fʋ wʋn sẽŋɛ arzãna.FrnSi tu suis Jésus, tu iras au ciel/paradis.EngWhen you follow Jesus, you will go to heaven.Arabic
arzãna tɩaà-ã́-ánFrnespèce d'arbreEngkind of treeMoringa oleifera1.5.1Arbresarzãna
arzãna tɩa
Arzũmaà-ũ̀-ànFrnvendrediEngFridayArabic
asaalaà-à-ànFrnêtre humainEnghuman beingsynnẽrsaalader. ofnẽra2Personneasaalba
ãsbaã́-ánFrnoncle maternel; grand frère de la mèreEnguncle (mother's side)2Personneãsdõmader.ãsba yɩbga
ãsba yɩbgader. ofDerivative ofãsbanFrnpetit frère de la mèreEngmother's younger brother2Personne
ãsgɛã́-ɛ́vFrndéchirer; casser; userEngtear, breakA ãsgɛ la wille.FrnIl a cassé une branche.EngHe broke a branch of a tree.ãsgrɩ, ãsgra
Asibià-í-ínFrnsamediEngSaturdayArabic
asõaà-õ̀-ànFrnespèce d'arbre (fruits rouges)Engkind of treeblighia sapida1.5.1Arbres
asõa
Atalaataà-à-á-ánFrnmardiEngTuesdayArabic