Parcourir le ninkare


n


nã'arɛ1ã́-ɛ́nFrnjambe (membre inférieur tout entier)Engleg2.1Corpsnãmader.nã'a-ẽyãnã'a-põnpõŋɔnã'a-talɛnã'abaranã'abiirenã'adõŋɔnã'arɛ2nã'atĩntĩnnenã'ayaknɛ
nã'arɛ2der. ofDerivative ofnã'arɛ1nFrnroueEngwheelnãma
nã'arɛ n wẽder. ofDerivative ofwẽFrnbuterEngprop upA nã'arɛ n wẽ la kugre.FrnIl a buté contre un caillou.
nã'argamaã́-á-ánFrncormoran africainEngCormorant (bird)1.6.1.2Oiseauxnã'argamadõma
nã'argama
nã'asɛã́-ɛ́vFrnglorifier; adorer; honorerEnghonourTɩ nã'asɛ Nawẽnnɛ.FrnGlorifions Dieu.synpẽgɛ 1nã'asrɩ, nã'asrader.nã'asgɔ
nã'asgɔder. ofDerivative ofnã'asɛnFrngloire; respect; honneurEnghonouringsynpẽkader. ofpẽgɛ
nã'atĩntĩnneder. ofDerivative ofnã'arɛ1nFrnéléphantiasis (maladie qui fait enfler les pieds)Engelephantiasis2.5.2Maladienã'atĩntĩma
nã'ayaknɛder. ofDerivative ofnã'arɛ1nFrnpasEngstepnã'ayakma
naafɔá-ɔ́n1Frnbovin; bœufEngbovine1.6.1.1Mammifère2Engcattle3Engcow4Engbullniigider.bɩl-naafɔna-biirena-kɔɔrŋana-sa'arɛna-yã'aŋanii-kũure
naafɔ 1
naagɛá-ɛ́vFrns'associer; s'unir, être ensemble; se réconcilierEngjoinWa'am tɩ naa taaba tõm.FrnViens on va s'unir pour travailler.naarɩ, naarader.anaag-nõorɛnaarɛ
nãamã̀vFrncréer; produireEngcreateNawẽnnɛ n nãam sɛla woo.FrnC'est Dieu qui a créé toutes choses.nãanɩ, nãanader.nãaŋɔ
nãamõaã̀-õ̀-ànFrnphasmeEngstick insect1.6.1.7Insectes
nãamõa
nãanaã́-áadjFrnfacileEngeasyA tʋʋnɛ de la nãana.FrnSon travail est facile.
nãanɛã́-ɛ́nFrnforme; image; ressemblanceEngshapeA tarɩ la a sɔ ĩ-nãanɛ.FrnIl est à l'image de son père.
nãaŋɔder. ofDerivative ofnãamnFrncréationEngcreation1Universe, creation
naarɛder. ofDerivative ofnaagɛnFrnunion; réconciliationEngreconciliation
naasɩá-ɩ́numFrnquatre, 4Engfour
nãatɛã́-ánFrnmil hâtif (60 jours)Engearly millet5.2.3Nourriturenãara
nãatɛ
naba1à-ànFrnchefEngchief2Personnena'adõmader.na-kekonabiatẽŋa naba
naba2à-ànFrnplacenta humainEngplacentasynzãrɛ2.1Corps
nabatɛanFrnespèce d'arbusteEngkind of shrubkeetia venosa1.5.2Arbustes
nabatɛa
nabiader. ofDerivative ofnaba1nFrnprinceEngprincenabiisi
nãmã̀v1Frnrespecter; se soumettreEngrespectBi-ẽna ka nãnnɩ a sɔ.FrnCet enfant ne respecte pas son père.2Engagreenãnnɩ, nãnna
nãmbʋaã̀-ʋ̀-àn1Frnlune; moisEngmoonsynwõrga31Universe, creation2Engmonthnãmbɔɔsɩ
nãmsɛã́-ɛ́v1Frntourmenter; souffrir; maltraiterEngsufferBã'a la nãmsɛ ma mɛ.FrnLa maladie m'a tourmenté.2Engcause sufferingnãmsrɩ, nãmsrader.nãmsɩgɔ